top of page
AXA Bank- en Kredietagent & Verzekeringsmakelaar Berchem

Verplichte informatie

Verplichte informatie

De informatie hieronder werd opgesteld in het kader van de Wet van 27 maart 1995, die de verzekeringsdistributie regelt, en meer bepaald in
functie van de informatieplicht die rust op de verzekeringstussenpersoon. Met deze verklaring willen wij de verplichtingen die de wet aan de verzekeringsdistributie oplegt op een positieve manier aanwenden, om onze klanten een maximale transparantie in onze werkwijze en beleidsopties te bieden.

Kantoorgegevens

Berchem Service bvba 

Grotesteenweg 214 

2600 Berchem 

Ondernemingsnummer 0463.612.290

Gegevens voor een snel contact en effectieve en rechtstreekse communicatie:

tel. 03 218 82 90, fax 03 218 83 05 of mail berchemservice@axa-bank.be

Wij zijn in het register van verzekeringstussenpersonen ingeschreven onder het FSMA nummer 042961 A-cB als verzekeringsmakelaar. Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.

 

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst
Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 -info@ombudsman.as www.ombudsman.as Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

AssurMiFID-gedragsregels*

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en deelt u in u dit verband volgende informatie mee:

1. Aangeboden producten en diensten

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de
werkzaamheden die bestaan in het adviseren over
verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en
de uitvoering ervan.

1.1. Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

1.2. Nummers van de takken en de titulatuur

1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 

4: Casco rollend spoorwegmaterieel; 

5: Luchtvaartuigcasco; 6: Casco zee- en binnenschepen; 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 

10: BA motorrijtuigen; 11: BA luchtvaartuigen; 

12: BA zee- en binnenschepen; 

13: Algemene BA; 14: krediet; 15: Borgtocht; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met 

uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 22: Bruidsschat-
en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met

 

beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen; 27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.

1.3. Polisvoorwaarden

Bezoek hiervoor onze bibliotheekpagina met downloadbare documenten (in opbouw, documenten te raadplegen op kantoor of op aanvraag)

 

2. Informatie over het belangenconflictenbeleid

De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk
beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder
kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling
geeft.

1. Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor
geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling

2. Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad.

Het gaat om:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;

 
 • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;

 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;

 
 • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;

 • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.

 • Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);

 • Situaties eigen aan ons kantoor: vb groepsstructuren (bv. bancassurance of assurfinance) of nevenactiviteiten ( bv. bankagent}.

3. Welke maatregelen neemt ons kantoor

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

Het gaat onder meer om:

 • Een interne instructienota;

 
 • Een aangepast verloningsbeleid;

 • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen

 • m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken

 • kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;

 
 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis

 • van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de

 • gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de

 • bescherming van de belangen van de klant;

 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;

 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is. Indien

 • noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor

 
 • aangepast en/of geactualiseerd worden.

4. Wat is de procedure?

schema

5. Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/ of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

3. Vergoeding

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor.

*wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de
financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

bottom of page